Yatırımını yapacağınız tüm yapı sınıfları için önceliğiniz bütçe ve proje tasarımıdır. Proje tasarımının en doğru şekilde yapılması yatırımınız süresince karşınıza çıkabilecek tüm masrafları size sunacaktır.

PROJE TASARIM, MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK

Proje Tasarım, Mühendislik ve Danışmanlık Departmanımız müstakil konut, rezidans, spor alanı, iş merkezi, alışveriş merkezi, fuar, müze, eğlence merkezi, sanatsal faaliyet alanı, otel, turistik konaklama tesisi, medya merkezi, havaalanı, liman, raylı ulaşım, laboratuvar, hastane, okul, otopark, üretim atölyesi, depo, antrepo, endüstriyel tesis ve sanayi bölgesi gibi tüm yapı sınıflarında müşterilerinin ihtiyaçlarını mühendislik kriterleriyle projelere aktarır.

Projelerimiz, ruhsat ve uygulama olarak hazırlanır. Projeye göre keşif listesi, uygulama teknik şartnamesi ve ihale dosyası oluşturulur. İşin kapsamına göre teknik uygulama sorumluluğunu (TUS) işin tamamlanmasına kadar yürütülür.

Projenin gerektirdiği tüm mühendislik hesapları, keşif özeti, malzeme ve marka listesi, birim fiyat tarifleri ve elektrik uygulama teknik şartnamesi sürecin bir parçası olarak proje tasarım grubu tarafından hazırlanır.

REVA Grup A.Ş. EMO’nun (Elektrik Mühendisleri Odası) SMM (Serbest Mühendis Müşavir) yetkisi almış mühendislik bürosu olarak tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunacak hizmetleri aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde üretir.

PROJE TASARIMI

Projelerinizin bütçesini çıkartabilir, yapım planını oluşturabilir ve çalışma prensiplerini raporlayabiliriz.

Proje Tasarımı hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Etüt-Öneri Raporu;

Genel olarak, hazırlanacak tasarımın, projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların kabulü için zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesapları gösteren rapordur.

Ön Proje (Avan Proje);

Taslak projedir. Projede neyin, nerede kullanılacağı, tüm kriterleri net ortaya koyacak kararları içerir. İşin maliyetini ortaya koyacak olan keşfe temel oluşturur. Tesisin veya sistemin, hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projedir.

Kesin Proje (Ruhsat Projesi);

Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, elektriksel çizim ve güç hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütününde yapıya başlama izni alabilmek üzere belediyeye verilen kesin projedir.

Uygulama Projesi;

İşin yapımında kullanılacak malzeme ve sistemlerin belirlenip, projeye aktarılması ve tüm diğer disiplinlerle (mekanik, mimari, inşaat-statik) koordinesiyle oluşan saha imalatları için baz oluşturan projedir. Uygulama projesi; yapılacak sistemler gerektiğinde referanslar, malzeme örnekleri vs. incelenip seçilerek, mimari uygulama projelerine (dekorasyonlu) aktarılarak hazırlanır. Tüm elektrik ve elektronik sistem projeleri tamamlandıktan sonra tümü tek projede önce kendi içinde koordine edilir. Daha sonra aynı şekilde hazırlanmış mekanik sistemler projesi ile süperpoze yapılarak mekanik-elektrik koordinasyon projesi tamamlanır. Gerekli malzemelerin keşfi, bu projeden sonra yenilenerek sistem malzeme siparişleri netleştirilir. Bu koordinasyon, özellikle ithal malzemeler için önemlidir.

Uygulama projesi, ön proje ve kesin proje çizimlerinin son aşamasını ifade ediyor. Uygulama projesinde çizilen her çizginin, yazılan her yazının ve konan her ölçünün bir elemanı ortaya çıkarmaktadır. Uygulama projeleri genellikle 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekler ile hazırlanıyor.

Röleve Projesi;

Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve ekindeki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan düzeltme, imalat, tesisat, yapıya ait şekil, kroki ve her türlü ölçümlerdir.

Değişiklik Projesi (Tadilat Projesi);

Uygulama sürecinde yapılan veya yapılacak değişikler için yeniden ruhsat sürecine dahil edilen projedir. Projelendirilen tesiste %20’lik alan veya güç değişimi olması durumunda tadilat projesi, kesin projeyi hazırlayanlar tarafından yapılır. Proje müellifinin yazılı onayı olmadan tadilat yapılmaz.

Üretim Projesi (İmalat Projesi);

İmalat detayları, montaj tarifleri ve ölçülendirme içeriği bulunan projedir.

Son Durum Projesi (As-Built);

Projenin en son halidir. Uygulama projesinde yapılan ilave imalat veya imalat değişikliklerinin tümünü bu imalatların, işletme ve bakım için gerekli olan güzergâh ve kullanıldığı yerleri de belirterek gösterir.

Detaylar;

Proje içeriğinde yer almayan teknik hesaplar, tarifler ve açıklamaların bulunduğu rapordur.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Projenizin daha verimli bir şekilde size hizmet sunması için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabiliriz.

Proje Araştırma ve Geliştirme hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Araştırma ve geliştirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerindeki asıl amacımız; proje kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları gibi her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde yürüttüğümüz projeyi geliştirmektir.

Tasarım faaliyetlerimiz kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans eğitim derecesine sahip personellerimiz ile yapılmaktadır.

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap veren, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticeleri oluşturulmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme hizmeti kapsamında aşağıdaki rapor ve çalışmalar hazırlanır.

 • Teknik problem tespiti, analizi ve raporlaması,
 • Güç kalitesi ve Enerji verimliliği tespitleri ve geliştirme çalışmaları,
 • Yapım ve işletme maliyeti analiz çalışmaları,
 • Aydınlatma verimliliği analizi ve iyileştirme çalışmaları.

İHALE DOSYASI (KEŞİF ve ŞARTNAME) HAZIRLAMA

Oluşturacağımız projenin hayata geçmesi için teklif sürecinde ihale dosyası hazırlar ve süreç takibi yapabiliriz.

İhale Dosyası (Keşif ve Şartname) Hazırlama hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

İhale dosyası yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler içermektedir.

Ruhsat veya uygulama projesine içerikleri kapsamında hazırlanır ve içeriğinde özel talepler dışında aşağıdaki belgelendirme bulunur.

 • Detaylı keşif-metraj listesinin çıkartılması,
 • Talep edilirse marka listesi ve ürün kodlarının belirtilmesi,
 • Proje içeriğinde yer alan sistemlere göre referans alınacak standartlar belirtilerek uygulama teknik şartname düzenlenmesi.

MESLEKİ KONTROLLÜK

Projeniz uygulama sürecinde proje içeriği ile uygulama detaylarını eşleştirecek şekilde proje uygulama kontrol hizmetini sağlayabiliriz.

Mesleki Kontrollük hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Elektrik mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın yapımı sırasında, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve projelerine uygunluğunun mimar ve mühendislerce uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmesidir.

Uygulayıcı firma tekliflerini karşılaştırarak firma seçimini kolaylaştırır. İşin sözleşmeye uygun yapılması için uygulama projesini diğer disiplinlerle koordine eder ve imalatçı firmanın yapacağı imalatların uygunluğunu denetler. Uygun olmayan imalat ve malzemenin yerine alternatif uygun malzemeyi önerir ve seçer. Bütçenin sözleşmedeki ve fizibilitedeki rakamların üzerinde çıkmaması için iş kalemi bedellerini imalat kapasitesi ve birim fiyat bazında irdeler.

İmalatların bitmesine yakın, as-built projeleri denetler, onaylar ve geçici kabulü yapar. Geçici kabulden sonra kullanıcı sistem eğitimlerini organize eder. Onaylı as-built projelerini, sistem garanti belgelerini, bakım anlaşmalarını, kullanıcı kılavuzlarını-kataloglarını ve yedek parça listelerini denetleyip aynı şekilde organize ederek, ilgililere ulaştırır. İşletme eğitimlerini koordine eder ve denetler. İşin geçici kabulünden 1-2 yıl sonra kesin kabulünü organize eder. Günün şartlarına göre olması gereken ancak, bütçe hesabında gözden kaçmış olan ek kalemler için, proje müellifiyle birlikte işverene karşı sorumludur.

TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (FENNİ MESULİYET)

Projenizin yapım teknik sorumluluğunu resmi olarak sağlayabiliriz.

Fenni Mesuliyet hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüdür.

HAKKEDİŞ VE KESİN HESAP

Proje sürecinde maliyet kayıplarından ve hesap hatalarından etkilenmemeniz için hakkediş ve kesin hesap kontrolü yapabiliriz.

Hakkediş ve Kesin Hesap Kontrol hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Sözleşmeye göre yapılan işin kümülatif tutarını, yani satın alınan malzemelerin ve yeşil deftere göre kullanılan miktarının parasal toplamını gösterir. Geçici kabul ve kesin kabul kesintilerini içerir.

Hakkedişlerle ödenen paralar, kesin hesaba kadar verilen avans niteliğindedir. Kesin Hesap işin nihai tutarıdır ve tüm hakkedişlerin toplamını içerir. Kesin hesap; as-built proje üzerinden çıkarılan keşifle yapıldığından, hakkedişlerde, daha önce mükerrer veya eksik ödenmiş imalatların bedeli ayrıca belgelenmez ise, iade edilecektir. Geçici kabul ve kesin kabul vb. tüm kesintiler kalkar.

DEVREYE ALMA, KONTROL VE KABUL

Projelerinizin imalat sonrası devreye alma sürecinde test, kontrol ve kabul sürecini takip edebiliriz.

Devreye Alma, Kontrol ve Kabul hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

İşin durum tespiti yapılması geçici kabul sürecidir. Geçici kabulden en az 15 gün önce onaylı as-built projeler, sistem bakım talimatnameleri, sistemlerin detaylı katalogları vs. teslim edilir. Geçici kabul heyeti; işveren vekili, proje müellifi, imalatçı firma temsilcisi ve varsa işletme mühendisinden oluşur. Yapılan imalatların son durumu, sistemlerin çalışması vb. teknik durumlar incelenir. Yapılan iş bina ise, iskâna uygun olup olmadığı tespit edilerek, eksikler listelenir, giderilmesi için tespitlerle birlikte imalatçıya yazı yazılarak, kusurların giderilmesi için süre verilir.

Kusurlar giderildikten sonra, sistemler süreklilik testi için çalıştırılır ve sistem garantileri başlar. Geçici kabul eksikliklerinin düzeltilmesi ile bina kullanıma sunulur. Tutulan son tutanağa göre, hakkedişteki, yaklaşık yüzde 5 olan geçici kabul kesintisi serbest bırakılır. Geçici kabulden sonra, sistem yedek parçaları ile garanti anlaşmaları işverene ve de işletmeye teslim edilir. İşletme personeli için ücretsiz sistem eğitimleri organize edilip, tamamlanmasıyla, tüm sistemlerin çalıştırılması ve bakımı işletmenin sorumluluğuna geçer.

Geçici kabulden 1-2 yıl sonra kesin kabul yapılır. Varsa, teknik sorunlar tespit edilerek düzelttirilir. Kusur, ihmal edilebilir bir nitelikte ise, tespit edilen bedeli, kesin teminat bedelinden kesilerek, kesin hesap ve iş tamamlanır.

DANIŞMANLIK

Elektrik mühendisliği genel hizmetleri kapsamında danışmanlık hizmeti verebiliriz.

Elektrik Mühendislik ve Danışmanlık hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Yukarıda tanımlanan tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplarsak, edinilmiş bilgi ve tecrübeler doğrultusunda fikren oluşturulacak proje ve hizmete destek sağlamaktır.

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ – BIM (Building Information Modeling)

Yapı Bilgi Modelleme Projesi yaparak yatırımınızın yapım sürecinin, maliyet hesabının ve gerçekçi keşif listesinin hazırlanmasını sağlayabiliriz.

Yapı Bilgi Modelleme Proje hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

BIM, mekanların fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital gösterimlerinin üretilmesi ve yönetilmesini içeren bir süreçtir. Bu modelde projelerdeki bütün disiplinlerin (mimari, statik, mekanik) birlikte çalışma imkânı sağlanmaktadır. Bu süreci yönetmek için bazı yazılımlar (Autodesk, Revit, Archicad, Allplan) geliştirilmiştir. Bu yazılımlarla birlikte mimari tasarım süreçlerinde oldukça özgün tasarımlar hayal gücüne dayalı olarak kolayca tasarlanabilmektedir.

Günümüzdeki modern mimarideki asimetrik bina tasarımları oldukça kolay hale gelmiştir. 2D çizimlerle ifade etmesi oldukça güç olan tasarımlar BIM sürecindeki 3D modellerle oldukça hızlı ve verimli hale gelmiştir. Modellenen projeler statik hesap sırasında oldukça hızlı dizayn yapılmaktadır. Sıkıntı yaşanılan durumlar yapılan düzeltmeler bütün projede eş zamanlı olarak güncellenmektedir. Bu durum da disiplinler arasındaki iletişimi hızlı şekilde sağladığı için daha verimli proje yönetimi sağlanmış oluyor.

Bunlar projede işlenirken bir yandan da Heating, Ventilating and Air Conditioning (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) sistemleri projeye ekleniyor. Bu sistemler ile projedeki diğer elemanların çakışıp çakışmadığının kontrolü yapılarak imalat sırasında maliyet ve vakit kaybının önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca imalat sırasında oluşacak hataların mobil cihazlar vasıtasıyla üç boyutlu olarak görülmesiyle önüne geçilmiş oluyor. Projede işlenen her elemanın bütün malzemeleri eş zamanlı olarak metraj yapılarak veri olarak kaydedilmiş oluyor. Görüldüğü üzere BIM süreçlerinin inşaat projelerinde her aşamada kolaylık sağlıyor.

Özetle BIM süreçlerinin avantajlarını sıralayacak olursak;

 • Özgün 3D modeller oluşturabilmek,
 • Bütün disiplinlerin eş zamanlı olarak çalışabilmesi,
 • Projede yapılan değişikliklerin projenin tamamında güncellenmesi,
 • Disiplinler arası ilişkileri kolaylaştırarak projeden alınan verimi artırması,
 • İmalat sırasında oluşabilecek hataların önüne geçmesi,
 • Projedeki kalemleri daha düzenli şekilde depolaması,
 • Projedeki masraf kalemlerini netleştirir ve kayıpları en aza indirir,
 • Projenin sunumu ve karar süresi sırasında oldukça kolaylık sağlamasıdır.

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

TOP Call Now Button